Gemeente Borne komt met eigen Tijdelijke subsidieregeling Coronacompensatie

De regeling is bedoeld voor Bornse culturele organisaties, vrijwilligersorganisaties jeugd en buurt en dorpshuizen.

Op 6 juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de tijdelijke subsidieregeling Coronacompensatie gemeente Borne 2021 vastgesteld. De gemeente Borne biedt hiermee de lokale culturele organisaties, vrijwilligersorganisaties jeugd en buurt en dorpshuizen de mogelijkheid voor een financiële compensatie ten gevolge van COVID-19. Het is bedoeld om organisaties financieel te ondersteunen om te voorkomen dat het voorbestaan in gevaar komt. Om in aanmerking te komen dienen deze organisaties te voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden voor de aanvraag m.b.t. financiële compensatie:
a. Een duidelijke motivering en financiële onderbouwing waaruit blijkt dat de organisatie in financiële problemen is geraakt ten gevolge van de COVID-19 maatregelen.
b. Het moet duidelijk zijn waar de financiële compensatie voor gebruikt wordt.
c. De aanvrager moet aantonen dat de organisatie maximale inspanning heeft verricht om de nadelige gevolgen van de coronacrisis te beperken.
d. Gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager alle andere landelijke, regionale en lokale compensatiemaatregelen die van toepassing zijn heeft aangevraagd en ingezet.
e. De schadeperiode is gelegen tussen 15 maart 2020 en 1 juli 2021.
f. De organisatie is een vereniging, stichting of andere rechtspersoon, zonder winstoogmerk, dat is gevestigd in de gemeente Borne en met zijn activiteiten gericht is op de inwoners van Borne.

Organisaties die (extra) maatschappelijke activiteiten ontplooien/organiseren om de effecten van COVID-19 voor de inwoners van Borne te beperken, ontstane achterstanden willen wegwerken en/of de maatschappelijke participatie verder willen versterken en hiervoor een financiële bijdrage willen aanvragen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. Aantonen dat de organisatie de activiteiten niet zelf kan bekostigen.
b. Aantonen wat de meerwaarde is voor deze activiteiten en wat de relatie met COVID-19 is.
c. Aantonen dat er geen of onvoldoende gebruik gemaakt kan worden van andere regelingen, uitkeringen en tegemoetkomingen.
d. Hoe verhouden de activiteiten zich tot de versoepelingen en er steeds meer mogelijk is voor onze inwoners.

De aanvraag dient voor 1 september 2021 ingediend te zijn via info@borne.nl. Ook als u vragen heeft over deze regeling kunt u deze stellen via het genoemde e-mailadres. De aanvragen worden getoetst en beoordeeld en binnen uiterlijk 8 weken, nadat de volledige aanvraag om subsidie is ontvangen, ontvangt u bericht.

Organisaties die al een aanvraag ingediend hebben, hoeven dit niet opnieuw te doen. Deze aanvragen worden ook getoetst aan de criteria van deze regeling. De gehele regeling is te vinden op
https://www.borne.nl/sites/default/files/tijdelijke_subsidieregeling_coronacompensatie_gemeente_borne_2021.pdf

Meer over cultuur in Borne

Volg het nieuws uit Borne